Algemene voorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk wordt van afgeweken. Elke bestelling houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.


2. De verkoopsovereenkomst wordt steeds geacht ontstaan te zijn op de maatschappelijke zetel. Bestellingen opgenomen door onze vertegenwoordiger worden slechts definitief door onze schriftelijke bevestiging.


3. De goederen worden steeds geacht verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen. Ze reizen diens volgens steeds op kosten en risico van de koper.


4. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.


5. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet afhaling zijn wij gerechtigd de koop- verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege ontbonden te verklaren ten nadele van de koper die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 20% van de kostprijs van de goederen, inclusief BTW of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen. Alle klachten omtrent de non conformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf de leveringsverzending van de factuur. Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering-aanvaarding te worden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijn gesteld, is voor ons laattijdig. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat hij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.


6. De betaling dient contant in onze magazijnen of uiterlijk op de vervaldag van de factuur te geschieden.


7. Ingeval de koper een consument betreft, en de betaling niet op de vervaldag is geschied, wordt een herinnering verzonden. Indien, na het verstrijken van een termijn van veertien kalenderdagen, die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de koper-consument, geen betaling volgt, is zonder verdere verwittiging een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 1 % per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 %, berekend op de hoofdsom inclusief BTW. Hierbij wordt rekening gehouden met de maxima zoals voorzien in art. XIX.4 Wetboek Economisch Recht. Wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan de koper-consument. Ingeval de koper een onderneming betreft, en de betaling niet op de vervaldag is geschied, is zonder verdere verwittiging een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 1 % per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % berekend op de hoofdsom inclusief BTW, met een minimum van 100,00 EURO.

8. In geval van wanprestatie van de kant van de koper, andere dan deze hiervoor expliciet opgesomd, is de koper van rechtswege
een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % berekend op de hoofdsom inclusief BTW, met een minimum
van 100,00 EURO.

9. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot op het ogenblik van de volledige betaling. Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te zeggen en de goederen terug te halen zelf zo deze zich bij derden bevinden, dit alles op kosten van de koper, die bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs zal verschuldigd zijn.


10. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van SnP WEAR bv Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen SnP WEAR bv en de koper zal worden beslecht door de bevoegde Ondernemingsrechtbank GENT, afdeling OUDENAARDE, dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Oudenaarde, of in voorkomend geval, het Vredegerecht kanton OUDENAARDE.